Kategoria: PRZETARG

„Dostawa materiałów dla utrzymania, remontu, przebudowy, budowy i wymiany sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach: – zadania nr 1 – materiały przeznaczone na inwestycje, – zadania nr 2 – materiały przeznaczone na utrzymanie sieci wodociągowej, – zadania nr 3 – materiały przeznaczone na utrzymanie kanalizacji sanitarnej”.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych, na zadanie pn:

„Dostawa materiałów dla utrzymania, remontu, przebudowy, budowy i wymiany sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach:

– zadania nr 1 – materiały przeznaczone na inwestycje,

– zadania nr 2 – materiały przeznaczone na utrzymanie sieci wodociągowej,

– zadania nr 3 – materiały przeznaczone na utrzymanie kanalizacji sanitarnej”.

ZAŁĄCZNIKI:

OGŁOSZENIE

SWZ

SWZ – WERSJA EDYTOWALNA

zał nr 2 dla  ZADANIA 1

zał. nr 3 dla ZADANIA 2

zał. nr 4 dla ZADANIA 2

zał. nr 5 dla ZADANIA 3

REGULAMIN:

Regulamin pow. 130.000 zł

„Przyjmowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 i 19 08 99 z oczyszczalni ścieków w Suszcu, Kobielicach i Rudziczce”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych, na zadanie pn:

„Przyjmowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 i 19 08 99 z oczyszczalni ścieków w Suszcu, Kobielicach i Rudziczce”

ZAŁĄCZNIKI:

SWZ

SWZ – wersja edytowalna

OGŁOSZENIE

REGULAMIN:

Regulamin pow. 130.000 zł

UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT „Wykonanie horyzontalnych przewiertów sterowanych w technologii HDD na zadaniu pn: „Przebudowa – wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Mizerów – rejon ul. Wyzwolenia od ul. Dworskiej do ul. Średni Dwór, ul. Nadrzeczna i ulice przyległe do nich”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych na zadanie pn.:

„Wykonanie horyzontalnych przewiertów sterowanych w technologii HDD na zadaniu pn: „Przebudowa – wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Mizerów – rejon ul. Wyzwolenia od ul. Dworskiej do ul. Średni Dwór, ul. Nadrzeczna i ulice przyległe do nich”

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ – aktualizacja zgodnie z pkt, 7.2 lit. c tiret 2 SWZ

OGŁOSZENIE

SWZ

SWZ – wersja edytowalna

MAPA POGLĄDOWA_PRZEWIERTY – załącznik nr 8

WYKAZ ODCINKÓW DO WYKONANIA METODĄ HDD

REGULAMIN

Regulamin pow. 130.000 zł

UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w rejonie ul. Szkolnej w Suszcu” realizowana z pomocą finansową Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych na zadanie pn.:

„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w rejonie ul. Szkolnej w Suszcu” realizowana z pomocą finansową Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

ODPOWIEDZI NA PYTANIA:

1. ODPOWIEDZI

2. ODZPOWIEDZI

3. ODPOWIEDŹ

4. ODPOWIEDŹ

REGULAMIN:

Regulamin udzielania przez PGK Sp. z o. o. w Suszcu zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych 

ZAŁĄCZNIKI:

OGŁOSZENIE

SWZ

SWZ– wersja edytowalna

PRZEDMIARY:

KANALIZACJA

KANALIZACJA

POMPOWNIA, PLAC, ZJAZD

POMPOWNIA, PLAC, ZJAZD

WODOCIĄG

WODOCIĄG 

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ:

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

CZĘŚĆ GRAFICZNA

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA

CZĘŚĆ OPISOWA

GEOLOGIA

STWiORB

UZGODNIENIA BRANŻOWE

ZJAZD DO POMPOWNI P17

SIEĆ WODOCIĄGOWA:

CZĘŚĆ GRAFICZNA

CZĘŚĆ WLASNOŚCIOWA

DOKUMENTACJA FORMALNO PRAWNA

OPIS

STWiORB

UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT „Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie właściwych decyzji administracyjnych i innych uzgodnień (min. korekty uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej), postanowień i opinii wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niezbędnych do realizacji inwestycji, w tym uzyskania ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę /zgłoszenia budowy dla zadania:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zgodnie §  6  Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu  zamówień sektorowych o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 złotych stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały 5/20 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. w Suszcu z dnia 31 grudnia 2020 r., zaprasza  do składania ofert na:

„Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie właściwych decyzji administracyjnych i innych uzgodnień (min. korekty uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej), postanowień i opinii wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niezbędnych do realizacji inwestycji, w tym uzyskania ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę /zgłoszenia budowy dla zadania „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami (około 90 szt.) w Kryrach w ciągu ul. P. Garusa, F. Klimy i ul. Nierad, od skrzyżowania z ul. P. Garusa do skrzyżowania z ul. Wyzwolenia” w ramach inwestycji (520-128) pn: „Przebudowa – wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami  w miejscowości Kryry w rejonie ul. Wyzwolenia oraz ul. Nierad od ul. Wyzwolenia do ul. P. Garusa”

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

ZAŁACZNIKI:

MAPA

DRUK OFERTY

UMOWA

OGŁOSZENIE

UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia obiektów, utrzymania infrastruktury Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. oraz świadczenia usług bilansowania handlowego w okresie od 01.01.2024 r. – do 31.12.2024 r.”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych na zadanie pn.:

„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia obiektów, utrzymania infrastruktury Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. oraz świadczenia usług bilansowania handlowego w okresie od 01.01.2024 r. – do 31.12.2024 r.”

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

OGŁOSZENIE

SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 7 – WYKAZ PUNKTÓW POBORU

UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT  „Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej minikoparki na gąsienicach w formie leasingu operacyjnego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych na zadanie pn.:

Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej minikoparki na gąsienicach w formie leasingu operacyjnego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu”.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZESTAWIENIE OFERT

Załączniki:

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 1

SWZ – wersja edytowalna

SWZ

OGŁOSZENIE

UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT „Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej minikoparki na gąsienicach w formie leasingu operacyjnego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych na zadanie pn.:

Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej minikoparki na gąsienicach w formie leasingu operacyjnego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu”.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 4

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA 3

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA 2 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA 

ZAŁĄCZNIKI:

SWZ

OGŁOSZENIE

 

UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT „Wykonywanie analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych wody wodociągowej, a także analiz fizykochemicznych ścieków surowych, oczyszczonych, osadów z oczyszczalni ścieków w Suszcu, Kobielicach i Rudziczce oraz gruntów, na których osady są stosowane”.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zgodnie §  6  Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu  zamówień sektorowych o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 złotych stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały 5/20 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. w Suszcu z dnia 31 grudnia 2020 r., zaprasza  do składania ofert na „Wykonywanie analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych wody wodociągowej, a także analiz fizykochemicznych ścieków surowych, oczyszczonych, osadów z oczyszczalni ścieków w Suszcu, Kobielicach i Rudziczce oraz gruntów, na których osady są stosowane”.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

ZAŁĄCZNIKI:

OGŁOSZENIE

ZAKRES BADAŃ – ZAŁĄCZNIK NR 1

DRUK OFERTY 

POSTANOWIENIA UMOWY

UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT „Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej minikoparki na gąsienicach w formie leasingu operacyjnego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych na zadanie pn.:

Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej minikoparki na gąsienicach w formie leasingu operacyjnego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu”.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Ogłoszenie

SWZ