Kategoria: PRZETARG

UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Suszcu – budowa osadnika wtórnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych na zadanie pn.:

„Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Suszcu – budowa osadnika wtórnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

ODPOWIEDZI NA PYTANIA_2

ODPOWIEDZI NA PYTANIA_1

ZMIANY DO SWZ

OGŁOSZENIE

SWZ

ZAŁACZNIK NR 9 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 10.1 – PLAN ORIENTACYJNY

ZAŁĄCZNIK NR 10.2 – MAPA POGLĄDOWA

UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT „Wykonanie horyzontalnych przewiertów sterowanych w technologii HDD na zadaniu pn: „Przebudowa – wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Radostowice rejon ul. Dworcowej i ulic przyległych (od ul. Czarkowskiej do ul. Pszczyńskiej)”.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zgodnie §  6  Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu  zamówień sektorowych o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 złotych stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały 5/20 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. w Suszcu z dnia 31 grudnia 2020 r., zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: „Wykonanie horyzontalnych przewiertów sterowanych w technologii HDD na zadaniu pn: „Przebudowa – wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Radostowice rejon ul. Dworcowej i ulic przyległych (od ul. Czarkowskiej do ul. Pszczyńskiej)” zgodnie z poniższymi załącznikami.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

ODPOWIEDZI NA PYTANIA_2

ODPOWIEDZI NA PYTANIA_1

zał. nr 1 – Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną i projektem geotechnicznym

zał. nr 2 – DRUK OFERTY (aktualny)

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

UMOWA

DRUK OFERTY

MAPA 1

MAPA 2

MAPA 3

MAPA 4

MAPA 5

MAPA 6

UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT Dostawa materiałów dla utrzymania, remontu, przebudowy, budowy i wymiany sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach zadania 1 – materiały przeznaczone na inwestycje.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych na zadanie pn.:

,, Dostawa materiałów dla utrzymania, remontu, przebudowy, budowy i wymiany sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach zadania 1 – materiały przeznaczone na inwestycje”

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

OGŁOSZENIE

SWZ

ZAD 1 ZAŁ 2 ZESTAWIENIE DO PRZETARGU WODA KANAŁ MAGAZYN 2022

Otwarcie ofert nastąpi w formie transmisji on-line. Poniżej zamieszczamy link do strony, na której w dniu otwarcia tj. 19.01.2022 r.  ofert  zostanie zamieszczona transmisja on-line.

https://www.youtube.com/channel/UCcMYVAU8H25lVb1DmFkC9QQ/featured

(Prosimy o skopiowanie powyższego linku w miejsce paska adresu www na stronie przeglądarki).

UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT Dostawa materiałów dla utrzymania, remontu, przebudowy, budowy i wymiany sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Suszcu zgodnie z Regulaminem udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych. na zadanie pn.:

,, Dostawa materiałów dla utrzymania, remontu, przebudowy, budowy
i wymiany sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach:

– zadania nr 1 – materiały przeznaczone na inwestycje,

– zadania nr 2 – materiały przeznaczone na utrzymanie sieci wodociągowej,

– zadania nr 3 – materiały przeznaczone na utrzymanie kanalizacji sanitarnej”

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – ZADANIE 1

Continue reading „UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT Dostawa materiałów dla utrzymania, remontu, przebudowy, budowy i wymiany sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach:”

UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT ,,Modernizacja pompowni ścieków P7 wraz z remontem ogrodzenia i nawierzchni pompowni”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Suszcu zgodnie z Regulaminem udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych. na zadanie pn.: ,,Modernizacja pompowni ścieków P7 wraz z remontem ogrodzenia i nawierzchni pompowni”

ZAŁACZNIKI:

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

OGŁOSZENIE

SWZ

zał. 9.1 – przedmiar robót cz. technologiczna

zał. 9.2 – przedmiar robót cz. elektryczna

zał. 9.3 – przedmiar robót cz. budowlana

kosztorys technologia i sterowanie – zał. nr 9.1.A

kosztorys część elektryczna – zał. nr 9.2.B

kosztorys część budowlana – zał. nr 9.3.C

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Projekt techniczny – część opisowa

Projekt techniczny – instrukacja szafy sterującej 

Projekt techniczny – instrukcja obsługi szafy sterującej pompowni

Projekt techniczny – schemat elektryczny szafy sterującej pomownia

Projekt techniczny – arkusz danych technicznych

Projekt techniczny – pompa

Projekt techniczny – zagospodarowanie terenu

Projekt techniczny  – przekrój konstr. wjazdu i placu

Projekt techniczny – hydrant nadziemny

Projekt budowlany zjazdu

Projekt budowlany – orientacja

Projekt budowlany – zagospodarowanie terenu zjazdu z drogi publicznej

Projekt budowlany – przekrój podłużny

ZDJĘCIA PRZYKŁADOWEJ SZAFY STERUJĄCEJ

UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT „Zakup wraz z dostawą oraz uruchomieniem fabrycznie nowych wolnoobrotowych mieszadeł zatapialnych zabudowanych w zbiorniku beztlenowej fermentacji osadu nadmiernego OKF nr 1 Oczyszczalnia Ścieków w Rudziczka”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zgodnie § 5  Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu  zamówień sektorowych
o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 złotych stanowiącym załącznik
nr 1 do Uchwały 5/20 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. w Suszcu
z dnia 31 grudnia 2020 r., zwraca się z prośbą o sporządzenie oferty cenowej na: „Zakup wraz z dostawą oraz uruchomieniem fabrycznie nowych wolnoobrotowych mieszadeł zatapialnych zabudowanych w zbiorniku beztlenowej fermentacji osadu nadmiernego OKF nr 1 Oczyszczalnia Ścieków w Rudziczka”

ZAPYTANIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DRUK OFERTY

POSTANOWIENIA UMOWY

UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT „Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego samochodu dostawczego lub lekkiego ciężarowego, przeznaczonego do przewozu niezbyt dużych ładunków o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony”.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

ZAPYTANIE OFERTOWE

DRUK OFERTY

UMOWA – samochód

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT „Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie właściwych decyzji administracyjnych i innych uzgodnień, postanowień i opinii wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niezbędnych do realizacji inwestycji: „Przebudowa – wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Mizerów – rejon ul. Wyzwolenia od ul. Dworskiej do ul. Średni Dwór, ul. Nadrzeczna i ulice przyległe do nich”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Suszcu zgodnie z § 5 ust.1 oraz 15 Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie właściwych decyzji administracyjnych i innych uzgodnień, postanowień i opinii wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niezbędnych do realizacji inwestycji pn.:

 „Przebudowa – wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Mizerów – rejon ul. Wyzwolenia od ul. Dworskiej do ul. Średni Dwór, ul. Nadrzeczna i ulice przyległe do nich”

(ZADANIE 1 – przebudowa sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych o długości 2.930mb – 49 szt. (cz.1), 

ZADANIE 2 – przebudowa sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych o długości 3.410mb – 52 szt. (cz. 2)).”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

Regulamin pow. 130.000 zł

ZAŁACZNIKI:

OGŁOSZENIE

SWZ

Załącznik nr 9 do SWZ – mapa

UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT „Dostawa wodomierzy wraz z osprzętem, remont i legalizacja wodomierzy po okresie legalizacji oraz przeprowadzenie ekspertyz technicznych wodomierzy”.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zgodnie §  6  Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu  zamówień sektorowych o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 złotych stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały 5/20 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. w Suszcu z dnia 31 grudnia 2020 r., zaprasza  do składania ofert na „Dostawę wodomierzy wraz z osprzętem, remont i legalizację wodomierzy po okresie legalizacji oraz przeprowadzenie ekspertyz technicznych wodomierzy” zgodnie z załącznikiem nr 1.

Regulamin do 130.000 zł

Załączniki:

OGŁOSZENIE

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

FORMULARZ OFERTY

UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT „Przyjmowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 i 19 08 99 z oczyszczalni ścieków w Suszcu, Kobielicach i Rudziczce”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Suszcu zgodnie z § 5 ust.1 oraz 15 Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:„Przyjmowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 i 19 08 99 z oczyszczalni ścieków w Suszcu, Kobielicach i Rudziczce”

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFER

Regulamin pow. 130.000 zł

ZAŁĄCZNIKI:

OGŁOSZENIE

SWZ