Autor: Magdalena

„Wykonanie horyzontalnych przewiertów sterowanych w technologii HDD na zadaniu pn: „Przebudowa – wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Mizerów – rejon ul. Wyzwolenia od ul. Dworskiej do ul. Średni Dwór, ul. Nadrzeczna i ulice przyległe do nich”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych na zadanie pn.:

„Wykonanie horyzontalnych przewiertów sterowanych w technologii HDD na zadaniu pn: „Przebudowa – wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Mizerów – rejon ul. Wyzwolenia od ul. Dworskiej do ul. Średni Dwór, ul. Nadrzeczna i ulice przyległe do nich”

OGŁOSZENIE

SWZ

SWZ – wersja edytowalna

MAPA POGLĄDOWA_PRZEWIERTY – załącznik nr 8

WYKAZ ODCINKÓW DO WYKONANIA METODĄ HDD

REGULAMIN

Regulamin pow. 130.000 zł

UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w rejonie ul. Szkolnej w Suszcu” realizowana z pomocą finansową Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych na zadanie pn.:

„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w rejonie ul. Szkolnej w Suszcu” realizowana z pomocą finansową Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

ODPOWIEDZI NA PYTANIA:

1. ODPOWIEDZI

2. ODZPOWIEDZI

3. ODPOWIEDŹ

4. ODPOWIEDŹ

REGULAMIN:

Regulamin udzielania przez PGK Sp. z o. o. w Suszcu zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych 

ZAŁĄCZNIKI:

OGŁOSZENIE

SWZ

SWZ– wersja edytowalna

PRZEDMIARY:

KANALIZACJA

KANALIZACJA

POMPOWNIA, PLAC, ZJAZD

POMPOWNIA, PLAC, ZJAZD

WODOCIĄG

WODOCIĄG 

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ:

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

CZĘŚĆ GRAFICZNA

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA

CZĘŚĆ OPISOWA

GEOLOGIA

STWiORB

UZGODNIENIA BRANŻOWE

ZJAZD DO POMPOWNI P17

SIEĆ WODOCIĄGOWA:

CZĘŚĆ GRAFICZNA

CZĘŚĆ WLASNOŚCIOWA

DOKUMENTACJA FORMALNO PRAWNA

OPIS

STWiORB

UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT „Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie właściwych decyzji administracyjnych i innych uzgodnień (min. korekty uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej), postanowień i opinii wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niezbędnych do realizacji inwestycji, w tym uzyskania ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę /zgłoszenia budowy dla zadania:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zgodnie §  6  Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu  zamówień sektorowych o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 złotych stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały 5/20 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. w Suszcu z dnia 31 grudnia 2020 r., zaprasza  do składania ofert na:

„Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie właściwych decyzji administracyjnych i innych uzgodnień (min. korekty uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej), postanowień i opinii wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niezbędnych do realizacji inwestycji, w tym uzyskania ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę /zgłoszenia budowy dla zadania „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami (około 90 szt.) w Kryrach w ciągu ul. P. Garusa, F. Klimy i ul. Nierad, od skrzyżowania z ul. P. Garusa do skrzyżowania z ul. Wyzwolenia” w ramach inwestycji (520-128) pn: „Przebudowa – wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami  w miejscowości Kryry w rejonie ul. Wyzwolenia oraz ul. Nierad od ul. Wyzwolenia do ul. P. Garusa”

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

ZAŁACZNIKI:

MAPA

DRUK OFERTY

UMOWA

OGŁOSZENIE

UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia obiektów, utrzymania infrastruktury Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. oraz świadczenia usług bilansowania handlowego w okresie od 01.01.2024 r. – do 31.12.2024 r.”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych na zadanie pn.:

„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia obiektów, utrzymania infrastruktury Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. oraz świadczenia usług bilansowania handlowego w okresie od 01.01.2024 r. – do 31.12.2024 r.”

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

OGŁOSZENIE

SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 7 – WYKAZ PUNKTÓW POBORU

UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT  „Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej minikoparki na gąsienicach w formie leasingu operacyjnego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych na zadanie pn.:

Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej minikoparki na gąsienicach w formie leasingu operacyjnego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu”.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZESTAWIENIE OFERT

Załączniki:

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 1

SWZ – wersja edytowalna

SWZ

OGŁOSZENIE

UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT „Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej minikoparki na gąsienicach w formie leasingu operacyjnego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych na zadanie pn.:

Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej minikoparki na gąsienicach w formie leasingu operacyjnego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu”.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 4

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA 3

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA 2 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA 

ZAŁĄCZNIKI:

SWZ

OGŁOSZENIE

 

UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT „Wykonywanie analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych wody wodociągowej, a także analiz fizykochemicznych ścieków surowych, oczyszczonych, osadów z oczyszczalni ścieków w Suszcu, Kobielicach i Rudziczce oraz gruntów, na których osady są stosowane”.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zgodnie §  6  Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu  zamówień sektorowych o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 złotych stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały 5/20 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. w Suszcu z dnia 31 grudnia 2020 r., zaprasza  do składania ofert na „Wykonywanie analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych wody wodociągowej, a także analiz fizykochemicznych ścieków surowych, oczyszczonych, osadów z oczyszczalni ścieków w Suszcu, Kobielicach i Rudziczce oraz gruntów, na których osady są stosowane”.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

ZAŁĄCZNIKI:

OGŁOSZENIE

ZAKRES BADAŃ – ZAŁĄCZNIK NR 1

DRUK OFERTY 

POSTANOWIENIA UMOWY

BEZPRAWNY POBÓR WODY LUB ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW

BEZPRAWNY POBÓR WODY LUB ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW

 

Informujemy, że Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 ze zmianami) w art. 28 przewiduje sankcje karne i pieniężne w poniżej opisanych sytuacjach.

Kto bez uprzedniego zawarcia umowy pobiera wodę z urządzeń wodociągowych podlega karze grzywny do 5000 zł. Takiej karze podlega także ten, kto uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego oraz ten kto nie dopuszcza przedstawiciela PGK Sp. z o.o. do wykonywania następujących czynności:

1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;

2) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych  przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;

3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to przedsiębiorstwo;

4) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;

5) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu;

6) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego jeżeli umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków tak stanowi.

Natomiast ten, kto bez uprzedniego zawarcia umowy wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

Takiej karze podlega także ten, kto:

  1. wprowadza wody opadowe i roztopowe oraz wody drenażowe do kanalizacji sanitarnej;
  2. wprowadza do urządzeń kanalizacyjnych:

1) odpady stałe, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;

2) odpady płynne niemieszające się z wodą, a w szczególności sztuczne żywice, lakiery, masy bitumicznych, smoły i ich emulsje, mieszaniny cementowe;

3) substancje palne i wybuchowe, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85ºC, a w szczególności benzyny, nafty, oleje opałowe, karbid, trójnitrotoluen;

4) substancje żrące i toksyczne, a w szczególności mocne kwasy i zasady, formaliny, siarczki, cyjanki oraz roztwory amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;

5) odpady i ścieki z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówkę, gnojowicę, obornik, ścieki z kiszonek;

6) ścieki zawierające chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:

  1. a) obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne,
  2. b) stacji krwiodawstwa,
  3. c) zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne,
  4. d) laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.

W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa wyżej, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.

UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT Dostawa materiałów dla utrzymania, remontu, przebudowy, budowy i wymiany sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Suszcu zgodnie z Regulaminem udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych. na zadanie pn.:

,, Dostawa materiałów dla utrzymania, remontu, przebudowy, budowy
i wymiany sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach:

– zadania nr 1 – materiały przeznaczone na inwestycje,

– zadania nr 2 – materiały przeznaczone na utrzymanie sieci wodociągowej,

– zadania nr 3 – materiały przeznaczone na utrzymanie kanalizacji sanitarnej”

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

OGŁOSZENIE

SWZ

ZAŁĄCZNKI NR 2 DLA ZADANIA 1

ZAŁĄCZNKI NR 3 DLA ZADANIA 2

ZAŁĄCZNIK NR 4 DLA ZADANIA 2

ZAŁĄCZNIK NR 5 DLA ZADANIA 3