Autor: Magdalena

UWAGA

UWAGA

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Suszcu informuje, iż na terenie miejscowości Kryry (ul. Pawła Garusa, ul. Nierad, ul. F. Klimy, ul. Kasztanowa) trwają prace projektowe związane z wymianą sieci wodociągowej wraz z przyłączami. W związku z powyższym podczas realizacji prac projektowych na terenie Kryr projektanci firmy EKOZET Sp. j. Częstochowa będą uzyskiwać niezbędne do realizacji projektu wymiany sieci wodociągowej zgody właścicieli poszczególnych nieruchomości.

UWAGA !!

UWAGA !!

W związku z wystąpieniem gwałtownych zjawisk atmosferycznych, które spowodowały awarię systemu energetycznego u głównego dostawcy wody jakim jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, iż mogą zaistnieć zakłócenia w dostawie wody. Prosimy o racjonalne korzystanie z wody, celem jak najmniejszego ograniczenia spadków ciśnienia.

UPŁYNĄŁ TERMIN SKAŁADANIA OFERT „Dostawa materiałów dla utrzymania, remontu, przebudowy, budowy i wymiany sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach: – zadania nr 1 – materiały przeznaczone na inwestycje, – zadania nr 2 – materiały przeznaczone na utrzymanie sieci wodociągowej, – zadania nr 3 – materiały przeznaczone na utrzymanie kanalizacji sanitarnej”.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych, na zadanie pn:

„Dostawa materiałów dla utrzymania, remontu, przebudowy, budowy i wymiany sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach:

– zadania nr 1 – materiały przeznaczone na inwestycje,

– zadania nr 2 – materiały przeznaczone na utrzymanie sieci wodociągowej,

– zadania nr 3 – materiały przeznaczone na utrzymanie kanalizacji sanitarnej”.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 

ZAŁĄCZNIKI:

OGŁOSZENIE

SWZ

SWZ – WERSJA EDYTOWALNA

zał nr 2 dla  ZADANIA 1

zał. nr 3 dla ZADANIA 2

zał. nr 4 dla ZADANIA 2

zał. nr 5 dla ZADANIA 3

REGULAMIN:

Regulamin pow. 130.000 zł

UPŁYYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT „Przyjmowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 i 19 08 99 z oczyszczalni ścieków w Suszcu, Kobielicach i Rudziczce”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych, na zadanie pn:

„Przyjmowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 i 19 08 99 z oczyszczalni ścieków w Suszcu, Kobielicach i Rudziczce”

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

ZAŁĄCZNIKI:

SWZ

SWZ – wersja edytowalna

OGŁOSZENIE

REGULAMIN:

Regulamin pow. 130.000 zł

Zapytanie cenowe – sprzedaż wodomierzy

Zapytanie cenowe – sprzedaż wodomierzy

ZAPYTANIE

            Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na sprzedaż wodomierzy do wody zimnej wycofanych z eksploatacji zgodnie
z poniższym zestawieniem. Oferta obejmować powinna wszystkie wodomierze przewidziane
do sprzedaży, nie dopuszcza się sprzedaży wybranych ilości lub typów wodomierzy. Ofertę należy przedłożyć na formularzu ofertowym dołączonym do niniejszego pisma.

Warunki płatności: faktura VAT, przelew 14 dni

Transport po stronie kupującego.

Termin składania oferty: 20.06.2024 r. do godz. 11:00

Dopuszcza się składanie ofert w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@pgksuszec.pl

Zestawienie wodomierzy wycofanych z eksploatacji i przewidzianych do sprzedaży:

Lp. Typ wodomierza Ilość
[szt.]
1. JS-1,6 DN 15 SMART C+ 30
2. JS-1,6 DN 15 SMART + 6
3. JS-2,5 DN 15 SMART C+ 17
4. JS-2,5 DN 15 SMART + 10
5. JS-2,5 DN 20 SMART C+ 1000
6. JS-2,5 DN 20 SMART + 66
7. JS-2,5 DN 20 stary typ 53
8. JS-4 DN 20 SMART C+ 34
9. JS-4 DN 20 SMART + 800
10. SUMA 2016

OFERTA – ARKUSZ KALKULACYJNY

UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT „Wykonanie horyzontalnych przewiertów sterowanych w technologii HDD na zadaniu pn: „Przebudowa – wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Mizerów – rejon ul. Wyzwolenia od ul. Dworskiej do ul. Średni Dwór, ul. Nadrzeczna i ulice przyległe do nich”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych na zadanie pn.:

„Wykonanie horyzontalnych przewiertów sterowanych w technologii HDD na zadaniu pn: „Przebudowa – wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Mizerów – rejon ul. Wyzwolenia od ul. Dworskiej do ul. Średni Dwór, ul. Nadrzeczna i ulice przyległe do nich”

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ – aktualizacja zgodnie z pkt, 7.2 lit. c tiret 2 SWZ

OGŁOSZENIE

SWZ

SWZ – wersja edytowalna

MAPA POGLĄDOWA_PRZEWIERTY – załącznik nr 8

WYKAZ ODCINKÓW DO WYKONANIA METODĄ HDD

REGULAMIN

Regulamin pow. 130.000 zł

UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w rejonie ul. Szkolnej w Suszcu” realizowana z pomocą finansową Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych na zadanie pn.:

„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w rejonie ul. Szkolnej w Suszcu” realizowana z pomocą finansową Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

ODPOWIEDZI NA PYTANIA:

1. ODPOWIEDZI

2. ODZPOWIEDZI

3. ODPOWIEDŹ

4. ODPOWIEDŹ

REGULAMIN:

Regulamin udzielania przez PGK Sp. z o. o. w Suszcu zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych 

ZAŁĄCZNIKI:

OGŁOSZENIE

SWZ

SWZ– wersja edytowalna

PRZEDMIARY:

KANALIZACJA

KANALIZACJA

POMPOWNIA, PLAC, ZJAZD

POMPOWNIA, PLAC, ZJAZD

WODOCIĄG

WODOCIĄG 

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ:

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

CZĘŚĆ GRAFICZNA

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA

CZĘŚĆ OPISOWA

GEOLOGIA

STWiORB

UZGODNIENIA BRANŻOWE

ZJAZD DO POMPOWNI P17

SIEĆ WODOCIĄGOWA:

CZĘŚĆ GRAFICZNA

CZĘŚĆ WLASNOŚCIOWA

DOKUMENTACJA FORMALNO PRAWNA

OPIS

STWiORB

UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT „Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie właściwych decyzji administracyjnych i innych uzgodnień (min. korekty uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej), postanowień i opinii wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niezbędnych do realizacji inwestycji, w tym uzyskania ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę /zgłoszenia budowy dla zadania:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zgodnie §  6  Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu  zamówień sektorowych o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 złotych stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały 5/20 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. w Suszcu z dnia 31 grudnia 2020 r., zaprasza  do składania ofert na:

„Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie właściwych decyzji administracyjnych i innych uzgodnień (min. korekty uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej), postanowień i opinii wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niezbędnych do realizacji inwestycji, w tym uzyskania ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę /zgłoszenia budowy dla zadania „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami (około 90 szt.) w Kryrach w ciągu ul. P. Garusa, F. Klimy i ul. Nierad, od skrzyżowania z ul. P. Garusa do skrzyżowania z ul. Wyzwolenia” w ramach inwestycji (520-128) pn: „Przebudowa – wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami  w miejscowości Kryry w rejonie ul. Wyzwolenia oraz ul. Nierad od ul. Wyzwolenia do ul. P. Garusa”

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

ZAŁACZNIKI:

MAPA

DRUK OFERTY

UMOWA

OGŁOSZENIE

UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia obiektów, utrzymania infrastruktury Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. oraz świadczenia usług bilansowania handlowego w okresie od 01.01.2024 r. – do 31.12.2024 r.”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych na zadanie pn.:

„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia obiektów, utrzymania infrastruktury Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. oraz świadczenia usług bilansowania handlowego w okresie od 01.01.2024 r. – do 31.12.2024 r.”

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

OGŁOSZENIE

SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 7 – WYKAZ PUNKTÓW POBORU