Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o. o. z siedzibą w Suszcu (43-267) przy ul. Ogrodowej 2, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000066156 (dalej jako: „PGK”).

Sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych proszę zgłaszać w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@pgksuszec.pl lub w formie pisemnej pod adresem Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Suszcu (43-267) przy ul. Ogrodowej 2.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji:

wniosków, zleceń, umów i innych dokumentów związanych ze statutem PGK oraz budową
i eksploatacją przyłączy wodociągowych/kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej, a także w celach archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust 1 lit. f RODO).

 

Pani/Pana dane osobowe PGK może przekazywać:

  • osobom upoważnionym przez PGK – pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
  • podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,
  • innym odbiorcom – np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom informatycznym

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania realizacji: wniosków, zleceń, umów i innych dokumentów związanych ze statutem PGK oraz budowy i eksploatacji przyłączy wodociągowych/kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej oraz w celach archiwalnych, a po ich ustaniu do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz na potrzeby sprawozdawczości,

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wniosków, zleceń, umów i innych dokumentów związanych ze statutem PGK oraz budową i eksploatacją przyłączy wodociągowych/kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej.