BADANIA WODY

Woda jest wykorzystywana w celach socjalnych bądź produkcyjnych . W zależności od jej wykorzystania oraz przeznaczenia stawiane są jej pewne konkretne wymagania. 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. chcąc dostarczać odpowiedniej jakości wodę wszystkim odbiorcom dokonuje monitoringu wewnętrznego jakości wody pitnej w Gminie Suszec zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia. Ważne jest dokonywanie właściwych badań wody, by wykluczyć ewentualne zagrożenia dla zdrowia oraz życia ludzkiego. 

Badania wykonuje laboratorium SGS EKO - PROJEKT SP. Z O.O.  z siedzibą w Pszczynie, ul. Cieszyńska 52a. W ramach monitoringu wewnętrznego jakości wody pitnej wyróżniamy monitoring kontrolny oraz przeglądowy, które różnią się badanymi parametrami oraz częstotliwością poboru próbek określonymi w w/w Rozporządzeniu.

W tym celu Gmina Suszec została podzielona na 3 strefy: 
strefa nr 1: Suszec - Rudziczka
strefa nr 2: Kryry - Mizerów
strefa nr 3: Kobielice - Radostowice

Zgodnie z ustalonym harmonogramem badania prowadzone są w następujących miejscach: 
strefa nr 1: Szkoła Podstawowa Suszec, Szkoła Podstawowa Rudziczka, Komora redukcyjna Suszec,
strefa nr 2: Szkoła Podstawowa Kryry, Szkoła Podstawowa Mizerów, Stacja redukcyjna Kryry,
strefa nr 3: Szkoła Podstawowa Radostowice, Szkoła Podstawowa Kobielice, Stacja redukcyjna Poręba.

AKTUALNY STAN JAKOŚCI WODY

1. KOMORA REDUKCYJNA - SUSZEC
sprawozdanie z badań nr SB/26923/03/2023 z dnia 13.03.2023 r.
PARAMETR BADANYJEDNOSTKAWYNIKI BADAŃ
Odczyn (pH)-6,9
Przewodność elektryczna właściwa ( PEW)µS/cm214
Glin ( Al)µg/l15,3
Żelazo ( Fe)µg/l<60
MętnośćNTU<0,10
BarwamgPt/l< 5
Zapach-< 1
Smak-< 1
Amonowy jon ( NH4+)mg/l<0,05
Azotyny ( NO2-)mg/l<0,03
Ogólna liczba mikroorganizmów (22 st. C)jkt/1ml2
Liczba bakterii grupy colijkt/100ml0
Liczba Escherichia colijtk/100ml0

2. STACJA REDUKCYJNA - KRYRY
sprawozdanie z badań nr SB/26925/03/2023 z dnia 13.03.2023 r.
PARAMETR BADANYJEDNOSTKAWYNIKI BADAŃ
Odczyn (pH)-7,1
Przewodność elektryczna właściwa ( PEW)µS/cm215
Glin ( Al)µg/l13,3
Żelazo ( Fe)µg/l<60
MętnośćNTU0,17
BarwamgPt/l<5
Zapach-< 1
Smak-< 1
Amonowy jon ( NH4+)mg/l<0,05
Azotyny ( NO2-)mg/l<0,03
Ogólna liczba mikroorganizmów
(22 st. C)
jtk/1ml2
Liczba bakterii grupy colijtk/100ml0
Liczba Escherichia colijtk/100ml0
3. SZKOŁA PODSTAWOWA - RADOSTOWICE
sprawozdanie z badań nr SB/152006/12/2022 z dnia 08.12,2022 r.
PARAMETR BADANYJEDNOSTKAWYNIKI BADAŃ
Odczyn (pH)-7,5
Przewodność elektryczna właściwa ( PEW)µS/cm220
Glin ( Al)µg/l17,4
Żelazo ( Fe)µg/l<60,0
MętnośćNTU<0,10
BarwamgPt/l< 5
Zapach-< 1
Smak-< 1
Amonowy jon ( NH4+)mg/l<0,05
Azotyny ( NO2-)mg/l<0,03
Ogólna liczba mikroorganizmów (22 st. C)jtk/1ml1
Liczba bakterii grupy colijtk/100ml0
Liczba Escherichia colijtk/100ml0