BADANIA WODY

Woda jest wykorzystywana w celach socjalnych bądź produkcyjnych . W zależności od jej wykorzystania oraz przeznaczenia stawiane są jej pewne konkretne wymagania. 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. chcąc dostarczać odpowiedniej jakości wodę wszystkim odbiorcom dokonuje monitoringu wewnętrznego jakości wody pitnej w Gminie Suszec zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia. Ważne jest dokonywanie właściwych badań wody, by wykluczyć ewentualne zagrożenia dla zdrowia oraz życia ludzkiego. 

Badania wykonuje laboratorium SGS EKO - PROJEKT SP. Z O.O.  z siedzibą w Pszczynie, ul. Cieszyńska 52a. W ramach monitoringu wewnętrznego jakości wody pitnej wyróżniamy monitoring kontrolny oraz przeglądowy, które różnią się badanymi parametrami oraz częstotliwością poboru próbek określonymi w w/w Rozporządzeniu.

W tym celu Gmina Suszec została podzielona na 3 strefy: 
strefa nr 1: Suszec - Rudziczka
strefa nr 2: Kryry - Mizerów
strefa nr 3: Kobielice - Radostowice

Zgodnie z ustalonym harmonogramem badania prowadzone są w następujących miejscach: 
strefa nr 1: Szkoła Podstawowa Suszec, Szkoła Podstawowa Rudziczka, Komora redukcyjna Suszec,
strefa nr 2: Szkoła Podstawowa Kryry, Szkoła Podstawowa Mizerów, Stacja redukcyjna Kryry,
strefa nr 3: Szkoła Podstawowa Radostowice, Szkoła Podstawowa Kobielice, Stacja redukcyjna Poręba.

AKTUALNY STAN JAKOŚCI WODY

1. SZKOŁA PODSTAWOWA RUDZICZKA
sprawozdanie z badań nr SB/48929/04/2024 z dnia 29.04.2024 r.
PARAMETR BADANYJEDNOSTKAWYNIKI BADAŃ
Odczyn (pH)-7,0
Przewodność elektryczna właściwa ( PEW)µS/cm212
Glin ( Al)µg/l<10
Żelazo ( Fe)µg/l106
MętnośćNTU0,12
BarwamgPt/l< 5
Zapach-< 1
Smak-< 1
Amonowy jon ( NH4+)mg/l<0,05
Azotyny ( NO2-)mg/l<0,03
Ogólna liczba mikroorganizmów (22 st. C)jkt/1ml18
Liczba bakterii grupy colijkt/100ml0
Liczba Escherichia colijtk/100ml0

2. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYRY UL. NIERAD 86
sprawozdanie z badań nr SB/39423/04/2024 z dnia 10.04.2024 r.
PARAMETR BADANYJEDNOSTKAWYNIKI BADAŃ
Odczyn (pH)-7,1
Przewodność elektryczna właściwa ( PEW)µS/cm200
Glin ( Al)µg/l<10
Żelazo ( Fe)µg/l71,6
MętnośćNTU<0,10
BarwamgPt/l<5
Zapach-< 1
Smak-< 1
Amonowy jon ( NH4+)mg/l<0,05
Azotyny ( NO2-)mg/l<0,03
Ogólna liczba mikroorganizmów
(22 st. C)
jtk/1ml2
Liczba bakterii grupy colijtk/100ml0
Liczba Escherichia colijtk/100ml0
3. SZKOŁA PODSTWOWA RADOSTOWICE
sprawozdanie z badań nr SB/54495/05/2024 z dnia 15.05.2024 r.
PARAMETR BADANYJEDNOSTKAWYNIKI BADAŃ
Odczyn (pH)-7,5
Przewodność elektryczna właściwa ( PEW)µS/cm234
Glin ( Al)µg/l<10
Żelazo ( Fe)µg/l<60,0
MętnośćNTU<0,10
BarwamgPt/l< 5
Zapach-< 1
Smak-< 1
Amonowy jon ( NH4+)mg/l<0,05
Azotyny ( NO2-)mg/l<0,03
Ogólna liczba mikroorganizmów (22 st. C)jtk/1mlNIE WYKRYTO
Liczba bakterii grupy colijtk/100ml0
Liczba Escherichia colijtk/100ml0