PROCEDURY

PROCEDURA PRZYŁACZANIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ*

 1. Chcąc przyłączyć nieruchomość do sieci wodociągowej i/lub* kanalizacyjnej należy wystąpić do PGK Sp. z o. o. z pisemnym wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej zgodnie z art. 19a ust 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2023 poz. 537 t.j.). Wniosek zawiera obligatoryjne (obowiązkowe) informacje.
  W przypadku posiadania materiałów dodatkowych, np. profil podłużny przyłącza kanalizacyjnego, rzut parteru/piwnic, projekt zagospodarowania działki, kopia aktualnej mapy zasadniczej lub mapa do celów projektowych, informacja określająca tytuł prawny do nieruchomości, itp. prosimy o ich dołączenie do przedmiotowego wniosku. Nie jest to warunek konieczny, a jedynie służący do dokładniejszego rozpoznania sprawy. Poniżej przedstawiamy przykładowy wzór wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej*.

wzór wniosku - druk 1

 1. PGK Sp. z o.o. wydaje warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej* w następujących terminach:1) 21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej
  2) 45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach. Przez budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (Dz. U. 2023 poz. 682), budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
  Przez zabudowę zagrodową zgodnie z art. 3, ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225) rozumie się w szczególności budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych.
 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. sytuacje kryzysowe, sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, niesprzyjające warunki atmosferyczne np. duży opad śniegu, itp.) PGK Sp. z o. o. może przedłużyć w/w terminy, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej* odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni z podaniem przyczyn tego przedłużenia.
 2. Do podanych wyżej terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, terminów na uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej*, okresów innych opóźnień spowodowanych z winy podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci albo z przyczyn niezależnych od PGK Sp. z o. o.. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku, PGK Sp. z o. o. wzywa do jego uzupełnienia. Z dniem wezwania do uzupełnienia zawiesza się bieg terminów o wydanie warunków, dopiero złożenie uzupełnienia wznawia bieg terminów, o którym mowa w punkcie 2.
 3. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej* są ważne przez okres 2 lat od dnia ich wydania do dnia, w którym nastąpi odbiór przyłącza przez PGK Sp. z o. o.. Upłynięcie terminu skutkuje ponownym złożeniem wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej*. Warunki wydane osobie nie posiadającej tytułu prawnego nie będą podstawą do wykonania przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego* i zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
 4. Po wydaniu warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej* wnioskodawca sporządza plan sytuacyjny, o którym mowa w art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682), sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 pozyskanej z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie lub mapy jednostkowej przyjętej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (zaleca się aby w/w podkład mapowy był nie starszy niż 12 miesięcy). Plan sytuacyjny powinien uwzględniać wydane przez PGK Sp. z o. o. warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej* a w szczególności powinien zawierać:- zwymiarowaną trasę przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego* z domiarami do  istniejących budynków i obiektów (np. innych sieci uzbrojenia),
  - miejsce i sposób połączenia przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego* z siecią wodociągową i/lub kanalizacyjną oraz z instalacjami odbiorcy,
  -  profil podłużny przyłącza kanalizacji sanitarnej,
  -  miejsce zainstalowania wodomierza głównego.Zaleca się uzupełnienie planu sytuacyjnego o opis techniczny przedsięwzięcia.
  Wnioskodawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, zgód oraz uzgodnień niezbędnych do prawidłowego wykonania przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego* oraz organizacji robót.
 5. Plan sytuacyjny należy przedłożyć do PGK Sp. z o. o. w celu analizy jego zgodności z wydanymi przez nasze Przedsiębiorstwo warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej* wraz z niezbędnymi zgodami i zezwoleniami wynikającymi z przepisów prawa wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości (do wglądu). W przypadku zmiany danych wynikających z części A wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej* należy wystąpić do PGK Sp. z o. o. o ponowne wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej*.

wzór wniosku - druk 3

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności planu sytuacyjnego z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej* wnioskodawca zobowiązany zostanie do dostosowania planu sytuacyjnego do wydanych warunków.
 2. Wykonanie planu sytuacyjnego oraz analiza jego zgodności z wydanymi warunkami jest podstawą do wybudowania przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego* zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682).
 3. O terminie rozpoczęcia prac należy zawiadomić PGK Sp. z o. o. z minimum 5 dniowym wyprzedzeniem (od otrzymania przez PGK Sp. z o. o. zgłoszenia) określając wykonawcę robót (osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność w zakresie wykonywania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych) przedkładając zgłoszenie wykonania robót.

zgłoszenie wykonania robót - druk 3 1)

 1. W przypadku zlecenia wykonania przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego PGK
  z o. o. nie mają zastosowania ustalenia wynikające z punktu 10. Stosowane będą ustalenia wynikające ze zlecenia wykonania przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego* przez PGK Sp. z o. o..

zlecenie wykonania przyłącza PGK - druk 4a

 1. Wybudowane przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne* należy zgłosić do odbioru w stanie odkrytym tj. przed zasypaniem w celu sporządzenia protokołu odbioru przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego (częściowy) oraz wykonać próbę szczelności.1)
 2. Po wykonaniu protokołu odbioru przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego (częściowego) PGK Sp. z o. o. przystępuje w uzgodnionym z inwestorem terminie do wykonania włączenia wybudowanych przyłączy do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej*.1)
 3. Włączenie przyłączy do sieci jest podstawą do sporządzenia protokołu odbioru przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego* (końcowy) z jednoczesnym oświadczeniem1) ze strony inwestora, iż zgłoszone do odbioru przyłącza wodociągowe i/lub kanalizacyjne* wykonane zostały zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej* oraz do zabudowy wodomierza głównego, a także do zawarcia umowy na świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia
  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W celu zawarcia w/w umowy należy złożyć  pisemny wniosek. Przykładowy wzór wniosku przedstawiono poniżej. Podpisanie umowy następuje w terminie do 30 dni po złożeniu wniosku o zawarcie umowy. Informujemy, iż należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonanego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego*.

wzór oświadczenia inwestora o zgodności wykonania przyłącza/y* zgodnie z warunkami - druk 51)

wzór wniosku o zawarcie umowy na świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - druk 6

*  wniosek może dotyczyć wyłączenie przyłącza do sieci wodociągowej, do sieci kanalizacyjnej lub jednocześnie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
 1)  nie stosuje się w przypadku zlecenia wykonania przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego* przez PGK Sp. z o. o.

Szczegółowych informacji na temat przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej udziela dział techniczny PGK Sp. z o. o. pod numerem tel.: 32 212 42 14 wew. 17.