DZIAŁALNOŚĆ

Podstawową usługą naszej firmy jest zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

PGK Sp. z o.o. oferuje następujący katalog usług:

1. Usługi w zakresie wymiany, przebudowy, budowy oraz konserwacji sieci wodociągowych oraz
    kanalizacyjnych oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. Usługi dokumentacyjne w zakresie:
- wydawania zapewnienia dostaw wody lub/i odbioru ścieków,
- wydawania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej,
- wydawania warunków technicznych budowy infrastruktury niezwiązanej z sieciami wodociągowymi
   lub/i kanalizacyjnymi,
- uzgodnień projektów technicznych budowy sieci oraz przyłączy wodociągowych lub/i kanalizacyjnych,

3. Usługi z zakresu gospodarki komunalnej:
- zimowe utrzymanie placów, chodzików oraz ulic, a także odśnieżanie dachów hal magazynowych, itp.,
- zabudowa oraz konserwacja oznakowania pionowego dróg,
- pielęgnacja terenów zielonych, wycinka drzew, itp.,
- konserwacja pasa drogowego: sprzątanie, czyszczenie studzienek deszczowych, koryt, kanalizacji deszczowej, koszenie
  pasów zieleni i poboczy,

4. Ponadto oferujemy:
- roboty melioracyjne, w tym czyszczenie oraz udrażnianie rowów i przepustów,
- roboty budowlane związane z budową nawierzchni z kostki brukowej, gumowej, itp.,
- inne roboty ogólnobudowlane.