UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT „Wykonanie horyzontalnych przewiertów sterowanych w technologii HDD na zadaniu pn: „Przebudowa – wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Mizerów – rejon ul. Wyzwolenia od ul. Dworskiej do ul. Średni Dwór, ul. Nadrzeczna i ulice przyległe do nich”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych na zadanie pn.:

„Wykonanie horyzontalnych przewiertów sterowanych w technologii HDD na zadaniu pn: „Przebudowa – wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Mizerów – rejon ul. Wyzwolenia od ul. Dworskiej do ul. Średni Dwór, ul. Nadrzeczna i ulice przyległe do nich”

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ – aktualizacja zgodnie z pkt, 7.2 lit. c tiret 2 SWZ

OGŁOSZENIE

SWZ

SWZ – wersja edytowalna

MAPA POGLĄDOWA_PRZEWIERTY – załącznik nr 8

WYKAZ ODCINKÓW DO WYKONANIA METODĄ HDD

REGULAMIN

Regulamin pow. 130.000 zł