UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT „Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie właściwych decyzji administracyjnych i innych uzgodnień (min. korekty uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej), postanowień i opinii wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niezbędnych do realizacji inwestycji, w tym uzyskania ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę /zgłoszenia budowy dla zadania:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zgodnie §  6  Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu  zamówień sektorowych o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 złotych stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały 5/20 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. w Suszcu z dnia 31 grudnia 2020 r., zaprasza  do składania ofert na:

„Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie właściwych decyzji administracyjnych i innych uzgodnień (min. korekty uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej), postanowień i opinii wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niezbędnych do realizacji inwestycji, w tym uzyskania ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę /zgłoszenia budowy dla zadania „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami (około 90 szt.) w Kryrach w ciągu ul. P. Garusa, F. Klimy i ul. Nierad, od skrzyżowania z ul. P. Garusa do skrzyżowania z ul. Wyzwolenia” w ramach inwestycji (520-128) pn: „Przebudowa – wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami  w miejscowości Kryry w rejonie ul. Wyzwolenia oraz ul. Nierad od ul. Wyzwolenia do ul. P. Garusa”

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

ZAŁACZNIKI:

MAPA

DRUK OFERTY

UMOWA

OGŁOSZENIE