Autor: Anna

UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kruczej do Pogodnej i Napieralskiego w Rudziczce”.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Suszcu zgodnie z § 5 ust.1 oraz 15 Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kruczej do Pogodnej i Napieralskiego w Rudziczce”.

REGULAMIN

OGŁOSZENIE

SWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 1

ODPOWIEDZI NA PYATNIA 2

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 3 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 4

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 5

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 6

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAŁĄCZNIKI:

Przedmiar robót wodociąg – zał. 8A

Kosztorys ofertowy wodociąg excel – zał. 8A.1

Przedmiar kanalizacja sanitarna zał. 8B

Kosztorys ofertowy kanalizacja sanitarna excel – zał. 8B.1

Pompownia przedmiar – zał. 8C

Kosztorys ofertowy pompownia – zał. 8C.1

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – zał. 9

Projekt budowlany – zał. 10

Profil wodociąg W20 do Hp24 – zał. 12A

Profil wodociąg W21 do Z57- zał. 12A

Profil wodociąg W21 do Z57 c.d. – zał. 12A

Profil kanal. gr. S116 do S119 – 1 – zał. 12B

Profil kanal. gr. S119 do S126 – zał. 12B

Profil kanal. gr. S117 do S122 zał. 12B

Profil kanal. gr. S116 do S132 – zał. 12B

Profil kanal. gr. S132 do S135 – zał. 12B

Profil kanal. gr. S129 do S138 – zał. 12B

Profil kanal. gr. S116 do S119 – 2 – zał. 12B

Profil kanal. tłoczna Sr1 do P12 – zał. 12C

Profil kanal. tłoczna Sr1 do P12 cd. – zał 12C

Projekt techniczny budowy pompowni ścieków – zał. 13.1

Projekt zagospodarowania terenu pompowni – zał. 13.2

Schemat pompowni – zał. 13.3

Przekrój poprzeczny przez przepust_pompownia – 13.4

Instrukcja szafy sterującej_pompownia – zał. 13.5

Schemat elektryczny szafy sterującej_pompoownia- zał. 13.6

Załącznik graficzny określający zakres prac do wykonania – zał. 14

Opinia geotechniczna – zał. 15

Link do strony, na której w dniu otwarcia ofert zostanie zamieszczona transmisja on-line:

https://www.youtube.com/channel/UCcMYVAU8H25lVb1DmFkC9QQ/featured

 

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach 19 08 01 (skratki) i 19 08 02 (zawartość piaskowników) z oczyszczalni ścieków w Suszcu i Rudziczce”

Zapraszamy do składania ofert dotyczących zadania:

"Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach 19 08 01 (skratki) i 19 08 02 (zawartość piaskowników) z oczyszczalni ścieków w Suszcu i Rudziczce"

„Wykonanie horyzontalnych przewiertów sterowanych HD na zadaniu pn. :”Przebudowa – wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Mizerów – rejon ul. Wyzwolenia, Bocznej, Dworskiej, Potoczek i Lipki (520-082)””

Zapraszamy do składania ofert dotyczących zadania:

„Wykonanie horyzontalnych przewiertów sterowanych HD na zadaniu pn. :"Przebudowa - wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Mizerów - rejon
ul. Wyzwolenia, Bocznej, Dworskiej, Potoczek i Lipki (520-082)"”

UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT „Dostawa materiałów dla utrzymania i remontu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Suszcu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Suszcu zgodnie z § 5 ust.1 oraz § 16 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawa materiałów dla utrzymania i remontu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej”:

UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT „Dostawa używanego samochodu dostawczego o masie całkowitej do 3,5 t wyposażonego w kabinę typu DOKA oraz skrzynię ładunkową z jednostronnym wywrotem”

Zapraszamy do składania ofert dotyczących zadania pn.:

Dostawa używanego samochodu dostawczego o masie całkowitej do 3,5 t wyposażonego w kabinę typu DOKA oraz skrzynię ładunkową z jednostronnym wywrotem”

„Przyjmowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 i 19 08 99 z oczyszczalni ścieków w Suszcu, Kobielicach i Rudziczce”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Suszcu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Suszcu zgodnie z § 5 ust.1 oraz § 16 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Przyjmowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych
o kodzie 19 08 05 i 19 08 99 z oczyszczalni ścieków w Suszcu, Kobielicach i Rudziczce”

UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT „Dostawa wodomierzy wraz z osprzętem, remont i legalizacja wodomierzy po okresie legalizacji oraz przeprowadzenie ekspertyz technicznych wodomierzy”

Zapraszamy do udziału w przetargu pn.:

„Dostawa wodomierzy wraz z osprzętem, remont i legalizacja wodomierzy po okresie legalizacji oraz przeprowadzenie ekspertyz technicznych wodomierzy”

„Wykonanie horyzontalnych przewiertów sterowanych HD na zadaniu pn.: „Przebudowa-wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ul. Piaskowej i ul. Pszczyńskiej w Suszcu i Rudziczce – zadanie B (520-27)””

Zapraszamy do składania ofert dotyczących zadania:

„Wykonanie horyzontalnych przewiertów sterowanych HD na zadaniu pn.:
"Przebudowa-wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ul. Piaskowej
i ul. Pszczyńskiej w Suszcu i Rudziczce - zadanie B (520-27)"”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOT. ZAMÓWIENIA „Wykonanie robót remontowych pomieszczeń w budynku administracyjnym oraz pomieszczeń w budynku socjalnym PGK Sp. z o. o. w Suszcu”

Zgodnie z § 5 „Regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Suszcu” stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 3/14 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Suszcu z dnia 30 kwietnia 2014 r. informujemy, iż została wybrana najkorzystniejsza oferta.

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej