INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOT. ZAMÓWIENIA „Wykonanie robót remontowych pomieszczeń w budynku administracyjnym oraz pomieszczeń w budynku socjalnym PGK Sp. z o. o. w Suszcu”

Zgodnie z § 5 „Regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Suszcu” stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 3/14 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Suszcu z dnia 30 kwietnia 2014 r. informujemy, iż została wybrana najkorzystniejsza oferta.

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej