„Wykonanie robót remontowych pomieszczeń w budynku administracyjnym oraz pomieszczeń budynku socjalnym PGK Sp. z o.o. w Suszcu”

 

Zgodnie z §5 „Regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu” stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 3/14 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu z dnia 30 kwietnia 2014 r. zwracamy się z prośbą o sporządzenie oferty cenowej na:

"Wykonanie robót remontowych pomieszczeń w budynku administracyjnym oraz pomieszczeń w budynku socjalnym PGK Sp. z o.o. w Suszcu"