UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT ,,Modernizacja pompowni ścieków P7 wraz z remontem ogrodzenia i nawierzchni pompowni”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Suszcu zgodnie z Regulaminem udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych. na zadanie pn.: ,,Modernizacja pompowni ścieków P7 wraz z remontem ogrodzenia i nawierzchni pompowni”

ZAŁACZNIKI:

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

OGŁOSZENIE

SWZ

zał. 9.1 – przedmiar robót cz. technologiczna

zał. 9.2 – przedmiar robót cz. elektryczna

zał. 9.3 – przedmiar robót cz. budowlana

kosztorys technologia i sterowanie – zał. nr 9.1.A

kosztorys część elektryczna – zał. nr 9.2.B

kosztorys część budowlana – zał. nr 9.3.C

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Projekt techniczny – część opisowa

Projekt techniczny – instrukacja szafy sterującej 

Projekt techniczny – instrukcja obsługi szafy sterującej pompowni

Projekt techniczny – schemat elektryczny szafy sterującej pomownia

Projekt techniczny – arkusz danych technicznych

Projekt techniczny – pompa

Projekt techniczny – zagospodarowanie terenu

Projekt techniczny  – przekrój konstr. wjazdu i placu

Projekt techniczny – hydrant nadziemny

Projekt budowlany zjazdu

Projekt budowlany – orientacja

Projekt budowlany – zagospodarowanie terenu zjazdu z drogi publicznej

Projekt budowlany – przekrój podłużny

ZDJĘCIA PRZYKŁADOWEJ SZAFY STERUJĄCEJ