UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rudziczce – odcinek boczny ul. Szkolnej, rejon pompowni ścieków P16 (ul. Kamienna i Granitowa)”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Suszcu zgodnie z § 5 ust.1 oraz 15 Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych ogłasza przetarg nieograniczony na: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rudziczce – odcinek boczny ul. Szkolnej, rejon pompowni ścieków P16 (ul. Kamienna i Granitowa)”

REGULAMIN

OGŁOSZENIE

SWZ

PYTANIA I ODPOWIEDZI

ZBIORCZE ZESTASWIENIE OFERT

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAŁĄCZNIKI:

PROJEKT BUDOWLANY – zał. nr 10

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – zał. nr 9

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGGO Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ I PROJEKTEM GEOTECHNICZNYM

PRZEDMIAR WODOCIAG – ZAŁ. NR 8A

PRZEDMIAR KANALIZACJA SANITARNA – ZAŁ. NR 8B

WODOCIAG KOSZTORYS OFERTOWY ZGODNIE Z ZAŁ. NR 8A

KANALIZACJA SANITARNA KOSZTORYS OFERTOWY ZGODNIE Z ZAŁ. NR 8B

CZĘŚĆ GRAFICZNA:

ORIENTACJA

PZT

PROFIL PODŁUŻNY WODOCIĄGU

PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI SANITARNEJ PVC DZ200

SCHEMATY MONAŻ WĘZŁÓW

SCHEMATY ZABUDOWY HYDRANTÓW DN80

ZABEZPIECZENIE SKRZYŻOWANIA Z GAZOCIĄGIEM

ZABEZPIECZENIE SKRZYŻOWANIA Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI

BLOKI OPOROWE

STUDNIA TWORZYWOWA DN1000

STUDNIA TWORZYWOWA DN600

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI TŁUCZNIOWEJ

DOKUMENTACJA FORMALNO PRAWNA:

WARUNKI TECHNICZNE PGK

WARUNKI TECHNICZNE PGK_MAPA

ODPIS Z PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

NARADA KOORDYNACYJNA MAPA

UZGODNIENIE URZĄD GMINY

UZGODNIENIE UG MAPY

UZGODNIENIE LOKALIZACJI TRASY PGK

UZGODNIENIE LOKALIZACJI TRASY PGK MAPY

OPINIA O WARUNKACH GÓRNICZO-GEOLOG. SRK

OPINIA PROJEKTU PGK