UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – rurociąg tłoczny wraz z pompownią ścieków w rejonie ul. Piaskowej w Suszcu – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. zgodnie §  6  Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu  zamówień sektorowych o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 złotych stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały 5/20 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. w Suszcu z dnia 31 grudnia 2020 r., zaprasza  do składania ofert na „Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie właściwych decyzji administracyjnych  i innych  uzgodnień, postanowień i opinii wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niezbędnych do realizacji inwestycji:  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – rurociąg tłoczny wraz z pompownią ścieków w rejonie ul. Piaskowej w Suszcu” zgodnie z załącznikami:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

OGŁOSZENIE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Załącznik nr 1

MAPA – Załącznik nr 2 

UMOWA

DRUK OFERTY