Nowe ceny za wodę i ścieki od 01.06.2019

 

Od 1 czerwca 2019 r. nowe ceny za wodę i ścieki

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu w 2018 r. opracowało nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, w oparciu o znowelizowaną w grudniu 2017 r. ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zgodnie z tą nowelizacją nastąpiła dość istotna zmiana, która wprowadziła jako organ zatwierdzający przedmiotowe taryfy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Dotychczas taryfy były zatwierdzane uchwałą Rady Gminy Suszec. Nowe taryfy zostały opracowane na trzy lata.

Zgodnie z informacją podaną w zeszłorocznym artykule poświęconym zmianom legislacyjnym i nowym taryfom za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, informowaliśmy Państwa o tym, iż dzisiaj jeszcze obowiązujące ceny za wodę i ścieki będą ważne do 31 maja br., a od 1 czerwca 2019 r. nastąpi ich niewielka zmiana. Nowe ceny będą obowiązywały przez kolejne 12 miesięcy, a więc do 31 maja 2020 r..   Działania jakie podejmował i w dalszym ciągu podejmuje Zarząd PGK Sp. z o.o. przyczyniły się jednak do tego, iż skutki zmian warunków ekonomicznych jakie wystąpiły w czasie opracowywania projektu nowych taryf zostały zminimalizowane, a wzrost taryfy zarówno za dostarczoną wodę, jak i oczyszczone ścieki jest niewielki, tj. dla wody o 2%, natomiast dla ścieków o niecały procent (w 13 – 24 miesiącu obowiązywania taryfy).

Skalkulowane przy uwzględnieniu wszystkich kosztów gospodarki wodno – ściekowej stawki taryfowe obowiązujące od 1.06.2019 r. do 31.05.2020 r. tj. w kolejnych 12 miesiącach obowiązywania taryfy przedstawiają się następująco:

 

 

Tabela 1

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę stanowiących taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę (w 13 – 24 miesiącu obowiązywania taryfy)

Grupa Opis taryfowej grupy

odbiorców

Wyszczególnienie Cena/ stawka

Netto

Cena/ stawka

Brutto

Jednostka

Miary

1 2 3 4 5 6
 

 

W1

 

 

 

 

odbiorcy wody rozliczani na podstawie wodomierza głównego w cyklu 2-miesięcznym

 

 

Cena za 1 m3 6,57 7,10 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 21,90 23,65 zł/2 m-ce
 

 

W2

 

 

odbiorcy wody rozliczani na podstawie

wodomierza głównego w cyklu 1-miesięcznym

Cena za 1 m3 6,57 7,10 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 13,66 14,75 zł/1 m-c
 

 

W3

 

odbiorcy wody rozliczani na podstawie

przeciętnych norm zużycia w cyklu

2-miesięcznym

Cena za 1 m3 6,57 7,10 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 23,66 25,55 zł/2 m-ce
 

 

W4

odbiorcy wody rozliczani na podstawie wodomierza głównego w cyklu

2-miesięcznym, posiadający dodatkowy wodomierz do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej

Cena za 1 m3 6,57 7,10 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 23,74 25,64 zł/2 m-ce
 

 

W5

odbiorcy wody rozliczani na podstawie wodomierza głównego w cyklu

1-miesięcznym, posiadający dodatkowy wodomierz do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej

Cena za 1 m3 6,57 7,10 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 15,48 16,72 zł/1 m-c
 

 

W6

 

odbiorcy wody rozliczani na podstawie wodomierza głównego w cyklu

2-miesięcznym, posiadający dodatkowy wodomierz do pomiaru ilości wody pobranej

z własnego ujęcia wody

Cena za 1 m3 6,57 7,10 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 23,72 25,62 zł/2 m-ce

 

Tabela 2

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone i oczyszczone ścieki stanowiących taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków (w 13 – 24 miesiącu obowiązywania taryfy)

 

Grupa Opis taryfowej grupy

odbiorców

Wyszczególnienie Cena/ stawka

Netto

Cena/ stawka

Brutto

Jednostka

Miary

1 2 3 4 5 6
 

 

K1

 

 

 

1.

 

 

 

dostawcy ścieków niezależnie od ilości rozliczani w cyklu 2-miesięcznym

 

 

 

Wszyscy

odbiorcy

 

Cena za 1 m3 13,64 14,73 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 21,00 22,68 zł/2 m-ce
 

 

K2

 

dostawcy ścieków niezależnie od ilości

rozliczani w cyklu 1-miesięcznym

Cena za 1 m3 13,64 14,73 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 10,50 11,34 zł/1 m-c

 

Podobnie jak to ma miejsce obecnie właściciele nieruchomości, przyłączonych do kanalizacji sanitarnej, a posiadających własne ujęcie wody (studnia) będą mogli skorzystać z możliwości opomiarowania tego ujęcia, celem rozliczania odprowadzonych ścieków do kanalizacji sanitarnej, zamiast rozliczenia ryczałtowego. Oczywiście decyzja o przejściu na taki system należy do klienta.

Tak więc w przypadku posiadania przyłącza wodociągowego zasilanego wodą z PGK Sp. z o.o. jak i posiadania własnego ujęcia wody ilość ścieków odprowadzonych do kanalizacji będzie rozliczona jako suma wskazań wodomierzy na przyłączu wodociągowym jak i na własnym ujęciu. W przypadku posiadania wyłącznie własnego ujęcia wody będzie to ilość wskazana przez wodomierz na tym ujęciu. W przypadku podjęcia decyzji o chęci zabudowy takiego wodomierza należy zwrócić się do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z wnioskiem o wydanie warunków technicznych jego zabudowy. W przypadku zaistnienia możliwości zabudowy tego wodomierza właściciel nieruchomości zobowiązany jest do pokrycia kosztów zabezpieczenia odpowiedniego bezpiecznego miejsca jego zabudowy (np. przed zamarzaniem) oraz przeróbki instalacji, natomiast PGK Sp. z o.o. ponosi koszty zakupu wodomierza, jego wbudowania w przygotowane miejsce oraz jego plombowanie, a także późniejszą legalizację.

 

Rada Gminy Suszec na  sesji w dniu 23 maja br. uchwaliła dopłatę do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków w dotychczasowej wysokości netto 5,92 zł do 1 m3 ścieków, zaś brutto 6,39 zł (w okresie pierwszych dwunastu miesięcy obowiązywania taryfy). Dopłatę Gmina Suszec przekaże Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o..

 

 

 

Tabela 3

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone i oczyszczone ścieki (z dopłatą z budżetu Gminy do taryfowej grupy odbiorów wynoszącą netto 5,92 zł/m3 w okresie kolejnych dwunastu miesiącach obowiązywania taryfy tj. od 13 do 24 miesiąca)

 

Grupa Opis taryfowej grupy

odbiorców

Wyszczególnienie Cena/ stawka

Netto

Cena/ stawka

Brutto

Jednostka

Miary

1 2 3 4 5 6
 

 

K1

 

 

 

1.

 

 

 

dostawcy ścieków niezależnie od ilości rozliczani w cyklu 2-miesięcznym

 

 

 

Wszyscy

odbiorcy

 

Cena za 1 m3 7,72 8,34 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 21,00 22,68 zł/2 m-ce
 

 

K2

 

dostawcy ścieków niezależnie od ilości rozliczani w cyklu 1-miesięcznym

Cena za 1 m3 7,72 8,34 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 10,50 11,34 zł/1 m-c

 

 

Od 1 czerwca br. obwiązuje również nowa stawka za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi na oczyszczalnię ścieków w Suszcu przy ul. Ogrodowej 2. Stawka ta wyniesie netto 8,95 zł/m3 ścieków, zaś brutto z 8% podatkiem VAT 9,67 zł/m3. Warto w tym miejscu przypomnieć, że ścieki mogą być dowożone tylko przez podmioty, które posiadają odpowiednie zezwolenie Wójta Gminy Suszec, po podpisaniu z tym podmiotem stosownej umowy. Jednym z podmiotów, który realizuje usługi wywozu ścieków jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu (tel. 32 212-42-14 lub 44-88-090).