UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie właściwych decyzji administracyjnych i innych uzgodnień, postanowień i opinii wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niezbędnych do realizacji inwestycji pn.: Budowa systemu tłoczenia ścieków pomiędzy oczyszczalnią ścieków w Suszcu i oczyszczalnią ścieków w Rudziczce” w ramach „Uporządkowania gospodarki ściekowej w Gminie Suszec”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Suszcu zgodnie z § 5 ust.1 oraz 15 Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie właściwych decyzji administracyjnych i innych uzgodnień, postanowień i opinii wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niezbędnych do realizacji inwestycji pn.: Budowa systemu tłoczenia ścieków pomiędzy oczyszczalnią ścieków w Suszcu i oczyszczalnią ścieków w Rudziczce”
w ramach „Uporządkowania gospodarki ściekowej w Gminie Suszec”

 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

OGŁOSZENIE O WYBORZE

REGULAMIN

OGŁOSZENIE

SWZ

MAPA ORIENTACYJNA – załącznik nr 10 a

MAPA – załącznik nr 10 b

WYKAZ DZIAŁEK – załącznik nr 11

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – załącznik nr 9