OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ pn. „Przyjmowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 i 19 08 99 z oczyszczalni ścieków w Suszcu, Kobielicach i Rudziczce”

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej