NOWE TARYFY

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  Sp z o.o. w Suszcu, informuje, iż w dniu 24.05.2018r. nastąpiła publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzji nr GL.RET..070.7.111.2018.EK Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach zatwierdzającej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Suszec, ustalonych przez Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 24f ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 328 z późniejszymi zmianami), taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od ogłoszenia, tj. od dnia 01.06.2018r. Jednocześnie informujemy, iż w dniu 24 maja br. Uchwałą Rady Gminy Suszec (nr Uchwały XLVII/388/2018) została ustalona dopłata do taryfowej grupy odbiorców usług odprowadzania ścieków w dotychczasowej wysokości 5,92 zł do 1m3 netto w okresie od pierwszego do dwunastego miesiąca obowiązywania nowej taryfy. Informujemy również, iż stare taryfy będą obowiązywały do 31.05.2018r. włącznie.

 

Decyzja nr GL.RET.070.7.111.2018.EK

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Suszec

Uchwała nr XLVII/388/2018 Rady Gminy Suszec