Dostawa używanego pojazdu specjalnego – samochodu asenizacyjnego wraz z przyczepą asenizacyjną dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Suszcu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Suszcu zgodnie z § 5 ust.1 oraz § 16 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawa używanego pojazdu specjalnego -samochodu asenizacyjnego wraz z przyczepą asenizacyjną  dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu”