UMOWA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. 1996 Nr 132, poz 622) nakłada obowiązek przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej. W przypadku jednak kiedy nie ma ani technicznych, a nawet ekonomicznych możliwości podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej oraz do skorzystania z istniejącej sieci kanalizacyjnej, na takich właścicielach nieruchomości ciąży obowiązek wyposażenia swoich domów w zbiorniki bezodpływowe (szamba), które służyć mają gromadzeniu nieczystości ciekłych. Jednakże samo posiadanie takiego zbiornika bezodpływowego nie jest wystarczające. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie jasno oraz precyzyjnie reguluje obowiązki właścicieli w tym zakresie. Przede wszystkim mając na uwadze prawidłową realizację obowiązków wynikających z ustawowych zapisów, właściciele ci zobowiązani się do opróżniania zbiorników bezodpływowych. Nie można jednak samemu dobrowolnie takich zbiorników opróżniać. Taką usługę należy zlecić uprawomocnionemu do tego podmiotowi, na których ustawa wymaga określonych zobowiązań w tym zakresie.
Na terenie Gminy Suszec odpowiednie zezwolenia oraz koncesję na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na stację zlewną posiadają następujące przedsiębiorstwa:
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul Ogrodowa 2,
43-267 Suszec

- PPH Józef Rozmus, ul. Lipki 2, 43-265 Mizerów,
- P.H.U. „Syl Plast”, Langer Piotr, ul. Kamienna 17,43-200 Brzeźce,
- F.U.T. Stanisława Smorzik, ul. Szkolna 204, 43-267 Suszec,
- FIRMA U.H.R.T. „BYNO”, Paździor Benon, ul. Wyzwolenia 244, 43-265  Mizerów
- Usługi Transportowo- Asenizacyjne Wilczek Antoni, ul. Świętego Jana 46, 43- 267 Suszec.
Prawidłowym udokumentowaniem opróżnienia zbiornika bezodpływowego z nieczystości ciekłych nie jest samo zlecenie wywozu szamba, ale zawarcie umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w tym zakresie. Dlatego też informujemy, iż z dniem 01 stycznia 2015 r. każdy, kto będzie chciał zlecić opróżnienie szamba  któremu kolwiek z w/w przedsiębiorców powinien w pierwszej kolejności zawrzeć indywidualną umowę na tą usługę. Tylko zawarcie takiej umowy daje możliwość wywiązania się z obowiązków nałożonych ustawą.  Umowa będzie podpisana tylko raz, przed pierwszym zleceniem wywozu szamba i będzie obowiązywać niezależnie od częstotliwości zlecanych wywozów. Konsekwencje uchylania się od ww. obowiązków określa między innymi artykuł 10, ust. 2 i 2a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, w myśl którego kto nie wykonuje obowiązków podłączenia się do sieci kanalizacyjnej lub wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy i opróżnianie go, podlega karze grzywny.