BEZPRAWNY POBÓR WODY LUB ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW

 

Informujemy, że Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 ze zmianami) w art. 28 przewiduje sankcje karne i pieniężne w poniżej opisanych sytuacjach.

Kto bez uprzedniego zawarcia umowy pobiera wodę z urządzeń wodociągowych podlega karze grzywny do 5000 zł. Takiej karze podlega także ten, kto uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego oraz ten kto nie dopuszcza przedstawiciela PGK Sp. z o.o. do wykonywania następujących czynności:

1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;

2) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych  przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;

3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to przedsiębiorstwo;

4) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;

5) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu;

6) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego jeżeli umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków tak stanowi.

Natomiast ten, kto bez uprzedniego zawarcia umowy wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

Takiej karze podlega także ten, kto:

  1. wprowadza wody opadowe i roztopowe oraz wody drenażowe do kanalizacji sanitarnej;
  2. wprowadza do urządzeń kanalizacyjnych:

1) odpady stałe, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;

2) odpady płynne niemieszające się z wodą, a w szczególności sztuczne żywice, lakiery, masy bitumicznych, smoły i ich emulsje, mieszaniny cementowe;

3) substancje palne i wybuchowe, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85ºC, a w szczególności benzyny, nafty, oleje opałowe, karbid, trójnitrotoluen;

4) substancje żrące i toksyczne, a w szczególności mocne kwasy i zasady, formaliny, siarczki, cyjanki oraz roztwory amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;

5) odpady i ścieki z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówkę, gnojowicę, obornik, ścieki z kiszonek;

6) ścieki zawierające chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:

  1. a) obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne,
  2. b) stacji krwiodawstwa,
  3. c) zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne,
  4. d) laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.

W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa wyżej, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.