UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT „Wykonanie horyzontalnych przewiertów sterowanych w technologii HDD na zadaniu pn: „Przebudowa – wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ul. Wyzwolenia w Suszcu i Kryrach (od ul. Cegielnianej do ul. Nierad)”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych na zadanie pn.:

„Wykonanie horyzontalnych przewiertów sterowanych w technologii HDD na zadaniu

pn: „Przebudowa – wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie

Wyzwolenia w Suszcu i Kryrach (od ul. Cegielnianej do ul. Nierad)”

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIESZEJ

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

OGŁOSZNIE

SWZ

SWZ – wersja edytowalna

ZAŁĄCZNIK NR 8 – MAPA POGLĄDOWA Z OZNACZENIEM MIEJSC WYKONANIA PRZEWIERTÓW

WYKAZ ODCINKÓW DO WYKOONANIA METODĄ HDD 

REGULAMIN:

Regulamin pow. 130.000 zł