UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT „Wykonanie horyzontalnych przewiertów sterowanych w technologii HDD na zadaniu pn: „Przebudowa – wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Radostowice rejon ul. Dworcowej i ulic przyległych (od ul. Czarkowskiej do ul. Pszczyńskiej)”.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zgodnie §  6  Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu  zamówień sektorowych o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 złotych stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały 5/20 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. w Suszcu z dnia 31 grudnia 2020 r., zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: „Wykonanie horyzontalnych przewiertów sterowanych w technologii HDD na zadaniu pn: „Przebudowa – wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Radostowice rejon ul. Dworcowej i ulic przyległych (od ul. Czarkowskiej do ul. Pszczyńskiej)” zgodnie z poniższymi załącznikami.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

ODPOWIEDZI NA PYTANIA_2

ODPOWIEDZI NA PYTANIA_1

zał. nr 1 – Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną i projektem geotechnicznym

zał. nr 2 – DRUK OFERTY (aktualny)

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

UMOWA

DRUK OFERTY

MAPA 1

MAPA 2

MAPA 3

MAPA 4

MAPA 5

MAPA 6